YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ ve BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

  

YÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ ve BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ


Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 1524 üncü maddesi uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Denetime tabi olacak şirketler TTK’nın 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu bu belirlemeyi 23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı Kararı ile yapmıştır.

TTK’nın 1524 üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar ise 31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik“ te (Yönetmelik) belirlenmiştir. Bu Yönetmeliğe göre şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılardan (MTHS)’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilmektedirler. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik’te 28 Şubat 2015 tarihli ve 29281 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan değişiklikle internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan yerine getiren şirketler için internet sitelerinin ilgili kısımlarının ilgili TTK Yönetmeliği ve TTK’nın 1524 üncü maddesine uygunluğunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na tespit ettirmek ve söz konusu kurum tarafından düzenlenen teknik raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunma yükümlülükleri kaldırılmıştır.

Değişiklik internet sitesi yükümlülüklerini MTHS’ler aracılığıyla yerine getiren şirketleri etkilememektedir. Bu yükümlülüğün MTHS’ler aracılığıyla yerine getirilmesi halinde Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan internet sitesinin teknik ve güvenlik kriterleri MTHS’ler tarafından sağlanmaktadır. Yönetmeliğin 7 nci maddesinde payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyetinin MKK tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. MKK konuyla ilgili yayınladığı 640 sayılı Genel Mektup‘ta merkezi veri tabanı hizmetini payları kayden izlenen şirketlerin yanısıra düzenleme kapsamındaki tüm şirketlere sunmayı amaçladığını belirtmiş ve bu hizmetin MKK’dan alınmasına ilişkin prosedürü açıklamıştır.

28 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişiklik internet sitesi yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getiren şirketleri önemli bir denetim yükümlülüğünden kurtarmıştır. Yinede internet sitesi yükümlülüklerinin MTHS’ler aracılığıyla yerine getirilmesinin halen ilgili düzenlemeye uyumu sağlamanın en kısa yolu olduğu görüşündeyiz.

Saygılarımızla,ÖNCEKİ KANUN
Teknik raporMADDE 14 – (1) Şirketler ve MTHS’ler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının bu Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğunu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna tespit ettirmek ve söz konusu kurum tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür. MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca kendi bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda tespit ettirir.

(2) İnternet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketler, birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerini, internet sitelerini açtıkları veya var olan internet sitelerini bu amaca özgüledikleri tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yerine getirirler. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, şirketlere talepleri üzerine Bakanlıkça ek süre verilebilir. Düzenlendiği tarih dikkate alınarak teknik rapor, MTHS’lerce üç yılda, internet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketlerce ise beş yılda bir yenilenir ve Bakanlığa verilir.

(3) Teknik raporda, şirketlerin ve MTHS’lerin 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilir.

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA
Teknik raporMADDE 14 – (1) MTHS’ler internet sitelerinin özgülenmiş kısımlarının bu Yönetmelik ve Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine uygunluğunu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna tespit ettirmek ve söz konusu kurum tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür. MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca kendi bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda tespit ettirir.

(2) Düzenlendiği tarih dikkate alınarak teknik rapor, MTHS’lerce üç yılda bir yenilenir ve Bakanlığa verilir. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, MTHS’lere talepleri üzerine Bakanlıkça toplamı bir yılı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

(3) Teknik raporda, MTHS’lerin 8, 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen hususlara uygunluğu tespit edilir.
Tarih: 10/03/2015
değişiklik yapılan yönetmelik: 28 Şubat 2015 Tarihli ve 29281 Sayılı Resmî Gazete
önceki yönetmelik: 31 Mayıs 2013 Tarihli ve 28663 Sayılı Resmî Gazete
Kaynak (tüm makale): Procompliance.netYÖNLENDİRİLMİŞ MESAJ ve BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ  |  OUTLOOK 2007 AYARLARI  |  OUTLOOK 2010 AYARLARI  |  TELEFON İÇİN EPOSTA AYARLARI  |  SSL NEDİR, AVANTAJLARI NELERDİR  |  VİRÜSLÜ MAİL - TROJANLI EPOSTA